Agenda

 

 

Samsdes 23. Oktober sen mer owes op!

Samsdes den 30. Oktober ass well reserwéiert!

Vakanz  mat de Kanner vum  1 bis den 3ten November inclus

Samsdes den 6.November kann en nach fir en privaten Evenement buchen!

Mir hun e groussen Catering ze liwweren, a sen den 11.November  mettes net do. Owes ass awer erem alles beim Alen!

Samsdes den 13. November ass well reserwéiert!

Samsdes den 20.November ass well reserwéiert!

Samsdes den 27. November ass well reserwéiert!

Samsdes den 4. Dezember kann en nach fir en privaten Evenement buchen!

Fréides den 10. Dezember ass nach frai fir äer Kreschtdaagsfeier!

Samsdes den 11. Dezember ass well reserwéiert!

Fréides den 17. Dezember ass well réserveiert!

Samsdes den 18. Dezember kann en nach fir en privaten Evenement buchen!

Mir maachen Congé vum 25. Dezember bis den 2ten Januar inclus

Pas de Évènements